TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Specialtema 2: Utveckling av innovations- och inlärningsmiljöer

Koordinering:
Västra Finlands ERUF-styrgrupp / -sekretariat.

Tilläggsinformation: 
programkoordinator Seppo Haukka:
fornamn.efternamn@keskisuomi.fi
gsm +358 40 595 0012.

Genomförandet av Västra Finlands specialtema ” Utveckling av innovations- och inlärningsmiljöer” stödjer genomförandet av prioriterat område 2. Det koncentreras emellertid till utvecklingen av högskolornas och forskningsanstalternas samt yrkesskolornas innovationsförutsättningar på så vis att man strävar efter att stärka deras samarbete med företag och företagsnätverk samt maximera utvecklingsförutsättningarna för spetsklustren tillhörande specialtema1 även på lång sikt. Samtidigt förbättrar man aktörernas förmåga att svara på företagens behov av forskning och produktutveckling. På detta sätt skapar man en grund för utnyttjande av kunnande och forskning på en praktisk nivå i näringslivet och för kommersialisering av innovationer. 

Inom utvecklingstemat för innovations- och inlärningsmiljöer kan man också genomföra åtgärder för att utveckla kvaliteten och dragningskraften inom områdets utbildning på andra stadiet samt vuxenutbildning. Detta för att man ska inverka på det upplevda regionala hot som utgörs av bristande proportioner inom utbudet på utbildning och säkra tillgången på kunnig arbetskraft.

Stärkande av företagande är en genomgående princip för verksamheten. Dessutom är syftet med temat att man ska få ut goda tillämpningar som genomförts i olika landskap i hela storområdets användning. ESF-programmet kompletterar och stödjer utvecklingen av innovations- och inlärningsmiljöer speciellt gällande utbildning som stödjer spetsklustren. 
 
Verksamhet som stöds är till exempel
- utvecklingsprojekt för innovationsförutsättningarna i högskolor och andra läroanstalter samt forskningsanstalter
- projekt som förbättrar samarbetet mellan företag och läroanstalter samt forskningsanstalter
- utveckling av yrkesutbildningens dragningskraft och arbetslivsorientering
- utnyttjande av ny teknologi i utvecklingen av inlärningsmiljöer speciellt i andra stadiets utbildning
- utveckling av inlärningsmiljöer för inlärning på arbetsplatserna
- främjande av företagande

Förutom exemplen på verksamhet som stöds av programmet har landskapen presenterat följande ämnesområden:

• ”Utvecklingsprojekt för innovationsförutsättningar” som t.ex. ”Epanet” i Södra Österbotten
• "Utnyttjande av företagande och innovationer" och ”Främjande av företagande”
• ”Samarbetsprojekt för företag, läroanstalter och forskningsanstalter” och ”Utnyttjande av ny teknologi och utveckling av inlärningsmiljöer”
• ”Utveckling av yrkesutbildningens dragningskraft och arbetslivsinriktning”, "Innovativ inlärningsmiljö som utvecklare av affärsidéer/företagande” och "Utveckling av moderna inlärningsmiljöer och internationell dragningskraft"

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi