TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Landskapsöverskridande verksamhet

Västra Finlands utveckling av teman och spetskluster, speciellt i inledningsfasen, stödjer sig på landskapens egna teman och det lokala genomförandet av dessa. Samtidigt möjliggör dock specialteman och spetskluster utveckling ur ett vidare perspektiv, landskapsöverskridande nätverksbildande och stärkande av storområdets kompetensstruktur.

För specialteman har reserverats 28 % av programmets ERUF-finansiering. Landskapen har beredskap bl.a. att år 2008 stödja temanätverkens landskapsöverskridande verksamhet med drygt 2 %. Vid behov ökas andelen då det landskapsöverskridande projektsamarbetet utformas om projektverksamheten så kräver. Verksamhetsmodellen avviker från övriga ERUF-programområden, bl.a. från Södra Finlands och ESF-fondens process såväl gällande ansöknings- berednings- som godkännandeförfarande.

Målet är att åtminstone kring centrala teman organisera temagrupper, vars uppgifter är att fungera som aktivatorer för landskapsöverskridande projekt och som knutpunkter för områdenas kompetensnätverk. Samtidigt fungerar de inför beslutsfattarna som substanskunniga, idégivare inom projektansökningar, riktgivare för verksamheten och som utvärderare.

Man strävar efter att koncentrera beslutsfattandet och beredningen av administration till Västra Finlands ERUF-programs styrgrupp och dess uppföljningskommittés sekretariat. Slutgiltigt projektbeslut görs utgående från nämnda beredning den enskilda behöriga finansiären efter att ha fått behövliga förord och beviljandebefogenheter. 

Tilläggsinformation (på finska):

Beskrivning om projektbehandlingen i Västra Finlands landskap:
”LS MYR-hankehallinnointi.pdf”

Myndighetsregler:
”LS Ylimaakunnalliset hankkeet-viranom-ohje.pdf”

 

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi