TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Specialtema 1: Utveckling av spetskluster

För att stärka spetsklustren i Västra Finlands programområde riktar man åtgärderna enligt nationella val av kompetenscentrum och enligt regionens landskaps val och starka sidor på sju spetskluster;

1) energiteknologier,
2) intelligenta maskiner och anläggningar,
3) sjöfartskluster,
4) nano- och mikrosystem samt framtidens material,
5) livsmedelsutveckling,
6) inbyggda datasystem och
7) framtidens boende och byggande.

Utvecklingsarbetet baserar sig speciellt i enlighet med ERUF-programmets prioriterade områden 1 och 2 på spetsklustrens nätverksbildande och utnyttjande och förbättrande av kompetensstrukturer som stödjer dessa. Kluster som prioriteras i utvecklingsstrategier på landskapsnivå efterföljer dessa lokalt sett och utnyttjar respektive regions specialkunnande.

Åtgärdsprogrammets resurser allokeras bl.a. till företagens nätverksbildande till kluster, företagens affärsverksamhetskompetens och stärkande av kärnkunnande i de förnyade verksamhetsförhållandena, internationaliseringsberedskaper, ibruktagandet av nya teknologier samt säkrande av landskapsöverskridande samarbete.

Verksamhet som stöds i utvecklingen av spetsklustren är till exempel
- utveckling av forsknings- och produktutvecklingsberedskap (utrustning, utrymmen, personal)
- förutredningar, klusterkartläggningar, bildandet av företagsgrupper och igångsättande av deras verksamhet
- företagens forsknings- och produktutvecklingsarbete inom valda klusterområden
- samarbete och innovationsverksamhet med de områden, som inte har egna högskolor och forskningsanstalter men som har företagsverksamhet i anknytning till klustren.

Specialtema 2 ”Utveckling av innovations- och inlärningsmiljöer” koncentreras i sin stödverksamhet speciellt på utveckling av innovationsförutsättningarna i högskolor och forskningsanstalter samt inom yrkesutbildning. De åtgärder som härigenom genomförs förbättrar samtidigt kompetensstrukturer och dessa aktörers förmåga att svara på spetsklusterföretagens forsknings- och produktutvecklingsbehov. Dessutom förmedlar och sprider man med specialtema 2 sådan praxis som genomförts i olika landskap gällande utvecklingen av innovations- och inlärningsmiljöer så att dessa kan utnyttjas i hela storområdet.

Mer information om spetskluster får du via länkarna till vänster.

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi