TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Beskrivning av programområdet

Västra Finlands ERUF-åtgärdsprogram, som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, omfattar fem landskap.
Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten och Satakunta har redan från år 1995 utövat operativt samarbete. Som organisation för landskapsförbundens samverkan fungerar Västra Finlands Allians (West Finland Alliance, WFA), som har ett gemensamt intressebevakningskontor i Bryssel. 

Västra Finlands  ERUF-programområde och ESF-områdesandel
Regionens landskap är bildade runt starka stadscentrum. Stadsregionernas starka sidor är framför allt bas- och förädlingsindustri, företagartradition samt goda kontaktnät. I en del av stadsregionerna framhävs ett även internationellt sett betydelsefullt teknologikunnande. Å andra sidan har Västra Finland en betydande position inom Finlands jordbruksproduktion. Bottniska vikens kustregion är viktig för hela Finland, främst på grund av sjöförbindelserna.

Under programperioden 2000-2006 hörde dessutom Mellersta Österbottens Karleby ekonomiska region och huvuddelen av Norra Österbottens landskap till samarbetsregionen. Inom regionen genomfördes det gemensamma Västra Finland mål 2-programmet. Mål 3-programmet genomfördes i hela området. En del av området, Saarijärvi–Viitasaari ekonomiska region, hörde till området för Norra Finlands mål 1-program. Under perioden fanns i området även regioner som stod utanför ERUF målprogram.

Länsi-Suomen EAKR-ohjelma-alue

Landskap, regioncentrum och ekonomiska regioner

Västra Finlands programområdes fem kommuner utgörs efter kommunsamgångarna i början av år 2007 av 25 ekonomiska regioner och 124 kommuner. Hela områdets areal är 65 000 kvadratkilometer, vilket utgör en yta som är cirka två gånger så stor som Belgien. På området bodde 1,33 miljoner människor i slutet av år 2005, vilket utgör drygt en fjärdedel av hela Finlands invånare.


Genom Västra Finlands ERUF-program styrs under åren 2007–2013 till området stöd på sammanlagt drygt 320 miljoner euro, varav EU:s och statens andelar vardera utgör cirka 160 miljoner euro.


Länsi-Suomen seutukartta

Finansieringen för genomförandet av programmet delas mellan utsatta områden, teman och namngivna stadsregioner för Västra Finlands del enligt följande:
- utsatta områden 67 %
- storområdenas temaprojekt 28 %
- namngivna stadsregioner utanför de utsatta områdena 5 %


Länsi-Suomen alueen tukialueet

Av programområdets ekonomiska regioner är i nationellt beslutsfattande alla ekonomiska regioner förutom Tammerfors, Vasa, Jakobstad och Seinäjoki definierade som mera utsatta regioner. Speciellt utsatt är Saarijärvi-Viitasaari ekonomiska region, vars stödnivå i programmet för konkurrenskraft och sysselsättning nationellt är definierad att motsvara Norra Finlands finansieringsnivå. De ekonomiska regionerna Tammerfors och Vasa är i egenskap av stora stadsregioner de områden utanför de utsatta områdena som ska utvecklas.

Då de Finska myndigheterna beviljar stöd till företag kommer de att använda statens stödsystem som är i kraft under tiden för beviljandet av stödet.

Vid finansieringen av Saarijärvi-Viitasaari ekonomiska region tar man i beaktande den högre stödnivå som grundar sig på den tidigare ställningen som mål 1-område.

I projekt som riktar sig på att utveckla de utsatta områdena kan aktörer och förmånstagare också vara från andra än de utsatta områdena. Då programmet genomförs fäster man uppmärksamhet även vid de ekonomiska regioner som inte är utsatta områden och inte heller objekt för utveckling av de stora stadsregionerna.

Finansieringen av de prioriterade områdenas utsatta ekonomiska regioner fördelas på programnivån enligt följande:
PO 1 38,7 %
PO 2  42,8  %
PO 3 18,5  %

Av programmets finansiering riktas 81,1 %, i enlighet med artikel 9 i den allmänna förordningen (1083/2006) gällande Lissabonstrategin och strukturfondsprogram, till utgiftsklasser gällande utveckling av forskning och teknologi, innovation och företagsamhet samt kunskapssamhället, energi, miljöskydd och riskförebyggande.

 

 

 

Ytterligare information på hemsidor:

Södra Österbotten:
www.epliitto.fi

Österbotten:
www.obotnia.fi

Mellersta Finland:
www.keskisuomi.fi

Birkaland:
www.pirkanmaa.fi

Satakunta:
www.satakunta.fi

Västa Finlands Allians WFA: www.wfa.fi

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi