TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Prioriterat område 4: Utveckling av stora stadsregioner

Med åtgärderna i det prioriterade området 4 strävar man efter att öka Tammerforsregionens och Vasaregionens dragningskraft. Dessutom koncentrerar man sig på de speciella utmaningar som finns i de mest problematiska stadsdelarna i dessa stadsregioner.

Projekt som kan finansieras utifrån detta prioriterade område kan till exempel vara åtgärder som främjar städernas dragningskraft, säkerhet, en levande stadskultur och förbättring av stadsmiljön, åtgärder som stöder gemenskap, delaktighet samt invånarnas och medborgarnas påverkningsmöjligheter, åtgärder för att uppnå social sammanhållning samt utvecklingsprojekt för tjänsteproduktion.

Stödmottagare kan vara
• kommuner och samkommuner,
• organisationer som betjänar företag,
• samfund och föreningar,
• forsknings- och utbildningsenheter,
• regionala utvecklingsorganisationer,
• kompetenscentra och -koncentrationer samt
• universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter

Stora stadsregioner är motorer för tillväxt och sysselsättning samt centrum för innovations- och kunskapsbaserad ekonomi. Stadsregionerna är i en nyckelposition i strävan mot Lissabonstrategins mål gällande konkurrenskraft och sysselsättning.

Prioriterat område 4 riktar sig i Västra Finland på Tammerfors och Vasa stadsregioner med undantag av Kyrolands ekonomiska region. Där kan man genomföra åtgärder som i andra regioncentrum i Jyväskylä, Björneborg och Seinäjoki genomförs inom ramarna för prioriterade områden 1-3. Stadsfrågor granskas också i Fastlandsfinlands ESF-åtgärdsprogram i Västra Finlands storområden. Där betonar man för städernas del på tryggandet av tillgång på kunnig arbetskraft samt sysselsättning av svårsysselsatta personer och förebyggande av utslagning. 

I Västra Finland betonas för ERUF:s del följande teman:
1. Kunskapsintensiva branscher, servicebranscher och utveckling av kreativitet
2. Främjande av gemenskap
3. Främjande av konkurrenskraften i Västra Finlands stora stadsregioner genom storområdesteman.

Teman som förutsätts för att utnyttja både ESF- och ERUF-finansiering (speciellt för ERUF:s del storområdesteman) är för stadsregionernas del bland annat stärkande av internationell konkurrenskraft och attraktionskraft samt utveckling av spetskluster, kompetenskoncentration och innovationsmiljöer.  Dessutom förutsätter stadsregionernas roll som centrum för kunskapsintensiv företagsverksamhet, kultur och service att dessa branschers utveckling stöds med medel från strukturfonderna. 

Verksamhet som stöds inom det prioriterade området:

Metoder att utveckla kunskapsintensiva branscher, servicebranscher och kreativitet är bl.a.
- utveckling av affärsverksamhetskompetens och stärkande av företagens verksamhetsbetingelser på insatsområden (bl.a. kompetenscentrum och kulturindustri)
- främjande av samarbete mellan företag, offentliga sektorns aktörer, högskolor samt övriga läroanstalter
- främjande av uppkomsten av nya serviceinnovationer som möjliggörs av teknologi
- utnyttjande av beräkningsuppgifter angående ovan nämnda insatsområden

Metoder för att främja gemenskap är bl.a.
- utvärdering och utveckling av regionalt deltagande
- småprojektsverksamhet som ökar invånarnas initiativtagande och sysselsättning, som inriktar sig bl.a. på utveckling och förbättrande av närmiljön, aktivering av klubb- och hobbyverksamhet, stöd av hobbyer som hör till ungas ”urbankultur”, ordnande av evenemang som ökar gemenskapen i området
- skapande och arrangerande av mötesplatser som stödjer gemenskap
- främjande av ungdomsverksamhet
- främjande av tillgänglighet
- främjande av multikultur, integrering av invandrare som en del i samhället, utveckling av invandrarnas färdigheter i anknytning till informationssamhället 

Urvalskriterier för projekten
- främjar internationell konkurrenskraft
- utvecklar företagarkunnande och konkurrenskraft hos företag inom tyngdpunktsområdena
- stärker verksamhetsbetingelserna för företag inom tyngdpunktsområdena
- främjar uppkomsten av nya arbetsplatser inom tyngdpunktsområdena
- främjar uppkomsten av nya serviceinnovationer som möjliggörs av teknologi
- utnyttjar beräkningar inom insatsområdena
- förebygger utslagning
- främjar gemenskap
- främjar deltagande
- främjar tillgänglighet
- främjar invandrarnas integrering som en del i samhället

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi