TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Prioriterat område 3: Förbättring av områdenas tillgänglighet och närmiljö

Åtgärderna i det prioriterade området 3 används för att utveckla närmiljön. Med den understödda verksamheten kan man utnyttja och stärka områdets dragningskraft, förebygga miljörisker och -skador samt förbättra områdenas tillgänglighet.

Finansieringsprojekt kan till exempel vara utveckling av konkurrenskraftiga närmiljöer, planer som görs upp för att förbättra tillgängligheten ur trafikmässig synpunkt och servicesynpunkt, utnyttjande av miljöteknik samt hantering av miljörisker, planeringsprojekt som främjar ekoeffektivitet samt skyddet av Östersjön och vattendragen, ibruktagande av ny teknik, utveckling av förutsättningarna för natur- och kulturturism, skötsel och iståndsättande av kulturarvsobjekt samt ökad växelverkan mellan städer och landsbygd.

Stödmottagare kan vara
• kommuner och samkommuner,
• turism-, kultur- och vetenskapssamfund samt
• regionala myndigheter.

Åtgärderna riktas huvudsakligen till följande helheter:
1) tjänster
2) miljö och
3) turism och kultur.

Syftet med det prioriterade området är att förbättra områdets stadscentrums ställning som lokomotiv för utvecklingen. På så vis betonas centrumens goda tillgänglighet såväl nationellt och internationellt som regionalt. Med det prioriterade områdets åtgärder förbättrar man fysiska och icke-fysiska (nätverk) kontakter mellan stadscentrum och omgivande landsbygd. Ett exempel på detta är turism- och kulturprojekt, vars kommersiella utnyttjande förutsätter gott samarbete mellan stadscentrum och de attraktiva resmålen.

Prioriterat område 3 är tätt knutet till områdets landskapsprogram, i vilka tillgängligheten och förbättringen av verksamhetsbetingelserna är en av de centrala utvecklingsutmaningarna. Som resurskälla för de stora infrastrukturinvesteringarna bör man dock i första hand använda Finlands nationella finansiering. 

På den speciellt utsatta Saarijärvi-Viitasari ekonomiska regionen finns möjligheten att stödja sådana småskaliga infrastrukturprojekt, som betjänar utvecklingen av företagsverksamheten.   

Inom prioriterat område 3 finns möjligheten att finansiera olika försök och pilotprojekt, med vilka man speciellt stödjer ibruktagandet av det andra prioriterade områdets forsknings- och innovationsprojekt.

Inom ramarna för Specialtema 4 ”Innovativ utveckling av välfärdstjänsterna” finansieras utveckling av de verksamhetsförutsättningar på servicemarknaden som behövs i välfärdstjänsterna och nya koncept och strukturer för tjänsteproduktion. Försöksprojekt som grundar sig på utredningar och strategier kan man finansiera sådana gånger då de främjar ibruktagandet av nya lösningar och verksamhetsmodeller, t.ex. i anslutning till den åldrande befolkningen. ERUF-finansiering används inte för uppgifter som hör till kommunernas grundläggande välfärdstjänster, inte heller till uppbyggandet av serviceinrättningar.

De utvecklingsprojekt för kultur- och naturmiljö som finansieras ska anslutas till respektive regions och områdes näringslivs- och företagsprojekt, för vilka de kan medföra mervärde då företagen utvecklas och utvidgar sin verksamhet. 

Verksamhet som stöds inom Prioriterat område 3: 

För utveckling av tjänster
- försöksprojekt inom välfärdsservice
- projekt gällande logistisk utveckling av företag och områden
- utvecklingsprojekt för datakommunikations-, datanätverks- och innehållstjänster
- utrednings- och försöksprojekt för sociala och kulturella innovationer

För utveckling av miljön
- projekt i anslutning till främjande av kontrollerad användning av naturresurser
- projekt och försök som stödjer nya lösningar inom samhällsteknik, bl.a. för att minska belastningen på Östersjön
- saneringsprojekt för förorenade landområden

För utveckling av turism och kultur
- projekt som förbättrar verksamhetsförutsättningarna och nätverksbildandet för turismföretag och övrigt regionalt näringsliv 
- projekt som stärker hållbar användning av naturresurser och naturens mångfald
- projekt i anslutning till skötsel av natur- och kulturomgivningar samt byggnadsarv

Urvalskriterier för projekten
- främjar hållbar utveckling och kontrollerad användning av naturresurser
- förbättrar livsmiljöns kvalitet
- förbättrar kontrollen av miljöriskerna
- skapar möjligheter för företag att etablera sig på området
- förbättrar tillgängligheten på verksamhetsutrymmen för företag samt de logistiska förutsättningarna
- främjar interaktionen mellan städer och landsbygd
- förbättrar områdets attraktivitet och tillgänglighet
- förbättrar turismbranschens verksamhetsbetingelser

 

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi