TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Prioriterat område 2: Främjande av innovationsverksamhet och nätverksbildning samt stärkande av kompetensstruktur

Med det prioriterade området 2 främjas kompetens- och innovationsverksamhet samt stärks strukturer och kompetenskoncentrationer som hör samman med innovationer.

Finansieringsprojekt kan till exempel vara stöd för samarbete och nätverksbildning mellan innovationsaktörer samt sm-företag, förbättring av tillgången på innovationstjänster och deras
effektivitet, utveckling av företagskuvöser, utveckling av områdenas specialkompetens, utveckling av funktioner som stöder FoU-verksamhet, utveckling av elektroniska rådgivnings- och kundservicesystem, samt utnyttjande av tillämpad forskning.

Stödmottagare kan vara
• forsknings- och utvecklingsorganisationer,
• universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter,
• teknologi-, innovations- och kompetenscentra,
• kommuner eller
• organisationer och utvecklingsbolag som betjänar företag

Syftet med verksamheten är en långsiktig och hållbar utveckling av konkurrenskraften genom att stärka regionala innovations- och kompetensstrukturer samt den tillämpade forskningens roll. Dessa utvecklingsåtgärder främjar indirekt även företagens verksamhetsförutsättningar.

Med det prioriterade området stödjer man utvecklingen av företagens verksamhetsbetingelser. Likaså stödjer man förnyelsen av näringslivets utvecklingsorganisationer. Satsningar riktas till ökat mänskligt kapital och utnyttjande av ny teknologi i företagen. Ibruktagande av nya teknologiska innovationer förutsätter både utveckling av innovationen och utveckling av kompetens i anslutning till innovationsskicklighet för såväl företagarnas som företagens personals del. I denna verksamhet överlappar ERUF:s finansiering i stödet av uppkomsten och utvecklingen av innovationer samt ESF:s finansiering i ökningen av mänskligt kapital och kompetensresurser. 

Verksamhet som finansieras genom Prioriterat område 2 är även utveckling av innovationsaktörernas inbördes samarbete samt samarbetet med innovationsaktörer och företag samt med utvecklingsorganisationer och myndigheter samt olika forsknings- och produktutvecklingsprojekt. Sådana kan bl.a. vara projekt i anslutning till främjande av energieffektivitet och utnyttjande av förnybar energi, samt utveckling av material- och energieffektivitet i produktionsverksamhet. Med det här prioriterade området koncentreras stödet till forskning och pilotaktiga försök med nya innovationer. Då företag tar i bruk nya metoder som har utvecklats på detta vis stöds de vid behov enligt det första prioriterade området. Vid sidan av teknologiska innovationer satsar man på utvecklingen av kulturella och sociala innovationer.

Finansierade projekt kan till exempel vara stöd av innovationsaktörers och sm-företags samarbete och nätverksbildande, förbättrande av innovationstjänsternas tillgänglighet och effektivitet, utveckling av företagskuvöser, utveckling av regionernas specialkompetens, utveckling av verksamhet som stöder f&u-verksamhet, utveckling av elektroniska rådgivnings- och kundbetjäningssystem samt utnyttjande av tillämpad forskning.

Till Prioriterat område 2 har riktats finansiering till temaverksamhet närmast för genomförande av specialtema 2 ”Utveckling av innovations- och inlärningsmiljöer”.

Verksamhet som stöds inom Prioriterat område 2
Speciellt: 
- främjande av produktutveckling och tillämpad forskning baserad på branschens behov
- främjande av överföring av teknologi och utnyttjande av nya idéer samt utveckling av produkt- och produktionsteknologi
- utveckling av yrkesläroanstalter, högskolor och forskningsinstitut samt företagens nätverk och inlärningsmiljöer
- stödja kommersialiseringen av innovationer

Dessutom: 
- funktionell förnyelse av näringslivets utvecklingsorganisationer
- främjande av gemensamma innovationspolitikers utarbetande och genomförande av innovationsstrategier
- utveckling av offentliga sektorns och offentliga arbetsorganisationers innovativa verksamhet och välfärdstjänsters produktionsmetoder och försöksverksamhet
- främjande av universitetens och högskolornas forsknings- och utvecklingstjänster utgående från företagens behov
- främjande av forskning om förnybara energikällor
- främjande av företagskuvösverksamhet

Projektens urvalskriterier
- förbättrar sysselsättningen
- förbättrar områdets innovationsmiljö och innovationskapacitet
- främjar uppkomsten och utnyttjandet av teknologiska och sociala innovationer
- förbättrar företagens teknologinivå, ökar mängden innovationer och kommersialiseringen eller f&u-satsningarna i anslutning till dessa och skapar innovativa produkter
- stödjer företag i utnyttjandet och ibruktagandet av ny teknologi och nya produktionsmetoder
- stödjer och stärker kompetensen, samarbetet och nätverksbildandet hos företag och utbildnings- och forskningsorganisationer
- skapar i företagen ny affärsverksamhet som grundar sig på kompetens
- främjar företagens inträde på den internationella marknaden
- skapar förutsättningar för användning av förnybara energikällor
- skapar förutsättningar till nya sätt att genomföra välfärdstjänster
- stödjer hållbar utveckling
- främjar jämställdhet

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi