TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Prioriterat område 1: Främjande av företagsverksamhet

Utvecklingsåtgärderna i det prioriterade området 1 riktar sig direkt till sm-företag eller företagsgrupper. Målsättningen är bland annat att stöda företagens möjligheter att utnyttja och produktifiera innovationer samt ta i bruk till exempel ny miljöteknik.
Speciell uppmärksamhet fästs vid utvecklingen av smföretag och främjandet av kvinnoföretagande. Stödinstrument för företag kan vara TE-centralens stöd för utveckling av företag och Finnveras räntestödslån.

Finansieringsprojekt kan till exempel vara grundandet av nya företag, tillväxtprojekt för sm-företag, projekt som främjar kvinnoföretagande, sm-företagens nätverksbildningar, utveckling av företag inom skapande branscher, produktifiering och kommersialisering av innovationer, ägarbyten och därpå följande utvecklingsåtgärder, samt ökande av företagens ekoeffektivitet och miljömedvetenhet.

Stödmottagare kan vara
• nya företag och expanderande företag,
• utvecklingsbolag och teknologicentra samt
• organisationer som betjänar företag

Bidrag riktas speciellt till små, medelstora och tillväxtföretag. Ett tillväxtföretag definieras utgående från en kvalitativ granskning, där man bl.a. tar i beaktande hur tillväxtorienterat företaget är (bl.a. vilja att växa, ledningens och ägarnas engagemang, strävan efter internationalisering), tillväxtförmåga (företagets resurser och kompetens), konkurrensfördel (produkt, tjänst, innovativitet) samt marknadspotential. Stödinstrument för företag kan vara TE-centralens utvecklingsbidrag och Finnveras lån med räntestöd.

Strukturpolitiska åtgärder riktas främst till de produktions- och servicebranscher, som i fråga om ekonomisk tillväxt, sysselsättning, konkurrensförmåga och produktivitetsutveckling är i en central position. Åtgärderna riktas till temaverksamhet enligt regionens kompetenskluster närmast för att genomföra specialtema 1 ”Utveckling av spetskluster”.

Verksamhet som stöds inom Prioriterat område 1
- utvecklingsåtgärder i anslutning till företagens innovationer, nya produkter och teknologier
- främjande av verksamhetsmöjligheterna för företag som verkar i nätverk och kluster samt uppbyggande av underleverantörs- och systemleverantörsnätverk
- stimulerande av sm-företagens utnyttjande av olika finansieringsformer
- utveckling av riskfinansieringssystem
- förbättrande av sm-företagens förutsättningar att utnyttja företagsservicesystem och stärka affärsverksamhetskompetens
- utvecklingsprojekt gällande grundande, utveckling och utvidgning av företagsverksamhet
- utveckling av sm-företagens internationalisering
- främjande av användandet av förnybara energikällor
- utveckling av turismföretags produktifiering, marknadsföringssamarbete och kompletterande tjänster

Projektens urvalskriterier
- skapar förutsättningar för uppkomsten av nya företag samt för företagens förnyelse och tillväxt
- främjar utvecklingen av starka prioriterade verksamhetskluster (metall- och teknologiindustri, bio- och hälsoteknologi, skogsindustri och mekanisk träförädling samt livsmedelsindustri, energiindustri, sjöfartsindustri, ict- och mediabranschen) och nya konkurrenskraftiga verksamhetsbranscher
- förbättrar företagens konkurrenskraft
- ökar innovativ verksamhet och kommersiellt utnyttjande av innovationer i företag
- utvecklar företagens förutsättningar att utnyttja företagstjänster
- främjar företagens förutsättningar att utveckla samarbete, kluster och nätverk
- främjar företagens inträde på internationella marknader
- förbättrar sysselsättning och tryggar arbetsplatser
- stödjer hållbar utveckling
- främjar jämställdhet

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi