TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Ansökan om EU-stöd

Vem kan söka?
Företag, läroanstalter, forskningsinstitut, kommuner, ekonomiska regioner och andra rättsliga samfund eller sammanslutningar av dessa kan söka om tilläggsfinansiering för sina projekt ur Europeiska Unionens strukturfonder.

Vilka är de övriga förutsättningarna?
EU-finansieringen är en delfinansiering – alltså en hävstångseffekt för utvecklingsåtgärderna. För att få EU-stödet krävs det att utvecklingsprojektet även har andra offentliga eller privata finansiärer förutom EU. Nästan utan undantag måste utvecklingsprojekten ha finansiering från områdets kommuner. Det är endast företagsspecifika projekt som inte behöver ha finansiering av kommunen.

Vem beviljar och beslutar?
Finansiering i enlighet med programmet beviljas i landskapen av arbetskrafts- och näringscentralerna (TE-centralerna), länsstyrelserna, landskapsförbunden, miljöcentralerna och vägdistrikten, vilka meddelar om finansieringens ansökningsförfaranden och ansökningstider på sina egna webbplatser och i media.
Som en del av beredningen av finansieringsbesluten och sammanjämkningen av åtgärderna behandlas ansökningarna för utvecklingsprojekt antingen i landskapets samarbetsgrupp eller i dess sekretariat.
Landskapets samarbetsgrupp beslutar om hur ERUF-programmets finansiering allokeras till olika finansieringsmyndigheter samt om hur verksamheten som ska finansieras betonas. Landskapets samarbetsgrupp verkar i alla landskap. Den koordinerar och sammanjämkar förverkligandet av såväl EU-programmen som de nationella utvecklingsåtgärderna.

Många landskapsaktörer deltar i arbetet: landskapsförbundet och dess medlemskommuner, statens myndigheter och organisationer samt centrala arbetsmarknads- och näringsorganisationer. Landskapsförbunden som fungerar som regionutvecklingsmyndigheter
spelar en viktig roll i utvecklingen av regionerna. För sina regioner gör de i samarbete med andra aktörer upp långsiktiga landskapsöversikter och landskapsprogram samt årliga planer för hur landskapsprogrammen ska förverkligas. Dessa landskapsstrategier och -program styr inriktningen av
olika utvecklingsmedel, bl.a. finansieringen från EU:s strukturfondprogram.

 

Ytterligare uppgifter finns på internetadressen: www.strukturfonder.fi

Från idé till plan

Om temaansökningar

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi