TextstorlekPienempi Suurempi
StartsidanRegionenProgramSpecialtemanFinansieringKontakt

Finansiering

Västra Finlands ERUF-programs offentliga helhetsfinansiering är närmare 500 miljoner euro. Till offentlig finansiering räknas EU:s, statens och kommunernas finansiering. Av den offentliga finansieringen är EU:s andel 159,4 miljoner euro och statens och kommunernas nationella finansieringsandel är 239,1 miljoner euro. EU:s andel av det offentliga stödet är i medeltal 40 % på programmets hela nivå.

EAKR-ohjelman rahoitusosuudet % 

Den nationella finansieringen delas grovt räknat mellan stat och kommuner enligt proportionerna 2:1. EU:s och statens stöd till området är alltså totalt cirka 320 miljoner euro. De privata företagen uppskattas delta i genomförandet av programmet med närmare 294 miljoner euro. Storleken på Västra Finlands ERUF-programs helhetsfinansiering uppskattas till närmare 700 miljoner euro.

Andelen offentliga finansiärer varierar mellan de prioriterade områdena då den privata sektorns andel ändras, men EU:s andel är i samtliga fall cirka 40 % (inte teknisk hjälp). Främst betonas prioriterat område 1 och 2, vilkas andel av programmet är cirka 75 %. Andelen för prioriterat område 3 är cirka 17 % och den slutliga andelen används på prioriterade områden 4 och 5.
 

ERUF finansiering 

Landskapets samarbetsgrupp allokerar i sitt samarbetsdokument finansiering till olika myndigheter enligt sin programstrategi och årsbehoven som framgår i denna. Stödandelen och övriga finansieringsförhållanden kan således variera mellan projekt och mellan finansiärer liksom även kvaliteten på den stödda verksamheten. Den sökande bör även komma ihåg att stödet inte är en grundläggande rättighet utan prövas av finansieringsmyndigheten. 

Prioriterade områden

Volymen på landskapens program varierar liksom mängden på stöden. Vid finansieringen av Saarijärvi-Viitasaari tas i beaktande tidigare högre stödnivå baserad på ställning som mål 1-område. 

Maakunnat ja niiden rahoitus


Av den egentliga programfinansieringen riktas 67 procent till mera utsatta områden
(prioriterade områden 1-3), 28 procent till storområdesteman och knappa fem procent till Tammerfors och Vasa stadsregioner (prioriterat område 4).

Alueet ja prosenttiosuudet

Landskapets samarbetsgrupp kan om den så önskar rikta en del av finansieringen till programreserven, som kan användas för elasticitet och landskapsöverskridande projekt. Landskapen har beredskap att med en liten andel stödja temanätverkens landskapsöverskridande projektsamarbete. Den andelen var år 2008 drygt 2 %.

Landskapsöverskridande verksamhet

 

 

TOTALFINANSIERING

Totalfinansieringen för Västra Finlands ERUF-program uppskattas uppgå till knappt 700 miljoner euro.  

 

Hur söker man finansiering?

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi