Tekstin kokoPienempi Suurempi
EtusivuAlueOhjelmatErityisteematRahoitusTuloksetLisätietoja

Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen

Toimintalinjan 1 kehittämistoimet kohdistuvat suoraan pk-yrityksiin tai yritysryhmiin.

Tavoitteena on muun muassa tukea yritysten mahdollisuuksia hyödyntää ja tuotteistaa innovaatioita
sekä ottaa käyttöön esimerkiksi uutta ympäristöteknologiaa. Huomiota kiinnitetään erityisesti pk-yritysten kehittämiseen ja naisyrittäjyyden edistämiseen. Toimintalinjassa tuetaan erityisesti uuden yritystoiminnan syntymistä, kasvuyrityksiä, pk-yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä innovaatioiden edistämistä, liiketoimintaosaamisen kehittämistä ja pk-yritysten verkostoitumista.

Tuen saajia voivat olla:
- alkavat ja kasvuhakuiset yritykset
- kehitysyhtiöt ja teknologiakeskukset
- yrityksiä palvelevat organisaatiot

Rahoitettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi uusien yritysten perustaminen, pk-yritysten kasvuhankkeet, naisyrittäjyyttä edistävät hankkeet, pk-yritysten verkostoituminen, luovien toimialojen yritysten kehittäminen, innovaatioiden tuotteistaminen ja kaupallistaminen, omistajanvaihdokset ja sen jälkeiset kehittämistoimenpiteet sekä yritysten ekotehokkuuden ja ympäristötietoisuuden lisääminen. Avustuksia suunnataan erityisesti pienille, keskisuurille ja kasvuyrityksille. Kasvuyritys määritellään laadullisen tarkastelun perusteella, missä huomioidaan mm. yrityksen kasvuhakuisuus (mm. halu kasvaa, johdon ja omistajien sitoutuminen, pyrkimys kansainvälistymiseen), kasvukyky (yrityksen resurssit ja osaaminen), kilpailuetu (tuote, palvelu, innovatiivisuus) sekä markkinapotentiaali. Tuki-instrumentteja yrityksille voivat olla TE-keskuksen kehittämisavustus ja Finnveran korkotuetut lainat.

Rakennepoliittisia toimenpiteitä kohdistetaan ensisijaisesti niille tuotannollisille ja palvelualoille, jotka ovat talouden kasvun, työllisyyden, kilpailukyvyn ja tuottavuuskehityksen kannalta keskeisessä asemassa. Toimenpiteitä kohdennetaan alueen osaamisklustereiden mukaisesti teematoimintaan lähinnä erityisteeman 1 ”Kärkiklustereiden kehittäminen” toteuttamiseksi.

Toimintalinjalla 1 tuettava toiminta
- yritysten innovaatioihin, uusiin tuotteisiin ja teknologioihin liittyvät kehittämistoimet
- verkostoissa ja klustereissa toimivien yritysten toimintamahdollisuuksien edistäminen sekä alihankkija- ja järjestelmätoimittajaverkostojen rakentaminen
- pk-yritysten kannustaminen eri rahoitusmuotojen hyödyntämiseen
- riskirahoitusjärjestelmän kehittäminen
- pk-yritysten edellytysten parantaminen yrityspalvelujärjestelmien hyödyntämisessä ja liiketoimintaosaamisen vahvistamisessa
- yritystoiminnan perustamista, kehittämistä ja laajentamista koskevat kehittämishankkeet
- pk-yritysten kansainvälistymisen kehittäminen
- uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen
- matkailuyritysten tuotteistuksen, markkinointiyhteistyön ja oheispalvelutoimintojen kehittäminen

Hankkeiden valintakriteerit
- luo edellytyksiä uusien yritysten syntymiselle ja yritysten uudistumiselle ja kasvulle
- edistää vahvojen priorisoitujen toimialaklustereiden (metalli- ja teknologiateollisuus, bio- ja terveysteknologia, metsäteollisuus ja mekaaninen puunjalostus sekä elintarviketeollisuus, energiateollisuus, meriteollisuus, ict- ja media-ala) ja uusien kilpailukykyisten toimialojen kehittämistä
- parantaa yritysten kilpailukykyä
- lisää innovaatiotoimintaa ja innovaatioiden kaupallista hyödyntämistä yrityksissä
- kehittää yritysten edellytyksiä yrityspalvelujen hyödyntämisessä
- edistää yritysten edellytyksiä yhteistyön, klustereiden ja verkostojen kehittämisessä
- edistää yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille
- parantaa työllisyyttä tai turvaa työpaikkoja
- tukee kestävää kehitystä
- edistää tasa-arvoa
 

 

Pohjanmaa satakunta pirkanmaa etelä-pohjanmaa keski-suomi